Hasta Hakları

* Bir sağlık kuruluşuna, sağlık hizmeti almak için başvuran herkesin

* Hizmetten genel olarak faydalanma


Adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlıklı yaşamanın teşvik edilmesine yönelik faaliyetler ve oruyucu sağlık hizmetlerinden faydalanmaya,

* Eşitlik içinde hizmete ulaşma

Irk,dil,din ve mezhep,cinsiyet, siyasi düşünce,felsefi inanç,ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan hizmet almaya,

* Bilgilendirme

Her türlü hizmet ve imkanın neler olduğunu öğrenmeye,

 

 

* Kuruluşu seçme ve değiştirme

Sağlık kuruluşunu seçme ve değiştirmeye ve seçtiği sağlık kuruluşunda verilen sağlık hizmetlerinden faydalanmaya,

* Personeli tanıma, seçme ve değiştirme

Sağlık hizmeti verecek ve vermekte olan doktorların ve diğer personelin kimliklerini, görev ve ünvanlarını öğrenmeye,seçme ve değiştirmeye,

* Bilgi isteme

Sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü veya yazılı olarak istemeye,

* Mahremiyet

Gizliliğe uygun olan bir ortamda her türlü sağlık hizmetini almaya,

* Rıza ve izin

Tıbbı mudahalelerde rızasının alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya, reddetme ve durdurma tedaviyi reddetmeye veya durdurulmasını istemeye,

* Güvenlik

Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almaya,

* Dini vecibelerini yerine getirebilme

Kuruluşun imkanları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde, dini vecibelerini yerine getirmeye,

* Saygınlık görme

Saygı ve özen görerek,güleryüzlü,nazik ve şefkatli bir sağlık hizmeti almaya,

* Rahatlık

Her türlü hijyenik şartın sağlandığı,gürültülü ve rahatsız edici bütün etkenlerden arındırılmış bir ortamda sağlık hizmeti almaya,

* Ziyaret

Kurum ve kuruluşlarca belirlenen usül ve esaslara uygun olarak ziyaretçi kabul etmeye

* Refakatçi bulundurma

Mevzuatın, sağlık kurum ve kuruluşlarının imkanları ölçüsünde ve doktorun uygun görmesi durumunda refakatçi bulundurmayı istemeye,

* Başvuru, şikayet ve dava hakkı

Hakları ihali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü başvuru, şikayet ve dava hakkını kullanmaya,

* Sürekli hizmet

Gerektiği sürece sağlık hizmetlerinden yararlanmaya,

Hakkı vardır.